#028: Michael Lennox

December 11, 2017 | By idobi Staff

#027: John Edmonds (Stardust Ranch)

December 4, 2017 | By idobi Staff

#026: Tony Lovato

November 13, 2017 | By idobi Radio

#025: Dr. Andrew Cesnut, JJ Brine

October 30, 2017 | By idobi Radio

#023: Isaac Weishaupt, Tamar Lalenya

October 16, 2017 | By idobi Radio

#022: Michael Alig

October 9, 2017 | By idobi Radio

#021: Linda Strawberry

October 2, 2017 | By idobi Radio

#020: JJ Brine

September 25, 2017 | By idobi Radio

#019: Gian J. Quasar

September 18, 2017 | By idobi Radio